Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Wierzbowska-Kacprowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Galeria Nieruchomości Anna Wierzbowska-Kacprowicz z siedzibą w Tychach ul. Honoraty 3-13,43-100 Tychy, adres e-mail: biuro@galerianieruchomoscitychy.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, Zgody (gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na: przesyłanie ofert nieruchomości za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie; przekazywanie danych osobowych doradcy kredytowemu; przekazanie oferty nieruchomości innym pośrednikom, notariuszom, deweloperom biorącym/mogącym brać udział w celu zawarcia umowy kupna/sprzedaży, najmu nieruchomości)

3)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub biorące udział w realizacji umowy min. notariusze, pośrednicy nieruchomości, podmioty którym administrator danych zlecił prowadzenie obsługi księgowej.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7)posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
10) W związku z wykonywanym zleceniem przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:

imiona i nazwisko, płeć, adres miejsca zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego, numer PESEL, numer NIP, stan cywilny, numer, seria i organ wydający dowód osobisty, paszport lub inny dowód tożsamości, numer telefonu, inne dane konieczne do wykonania zlecenia – po uprzedniej, każdorazowej zgodzie.